یخورده باد اومد شهر و تکان داد!

آنچنان خبری کردن و تجهیزات و رسانه رو بسیج کردن

انگار سونامی اومده کل تهران رو برده …

غافل از بادهای ۱۲۰ روزه سیستان

بادهایی که هر روز صبح تلی از خاک رو میهمان ناخوانده اهالی مظلوم و رنج دیده سیستان می کند …

.

.

.

و پسرک سیستانی از راه دور داشت به سیزده بدر تهرانی ها نگاه میکرد…

لبخند پسرک سیستانی به سیزده بدر تهرانی ها

لبخند پسرک سیستانی به سیزده بدر تهرانی ها

پی نوشت :

ضمن احترام ویژه به دوستان تهرانی خودم ، مخاطب من مسئولی بود که تا مریضی سراغ خانواده خودش نیامده به فکر مظلوم نخواهد افتاد!

در همین رابطه بخوانید :

تازیانه ریزگرد ها بر چهره سیستان

سیستان را دریابید

من آبادانی زابل را دیده‌ام

به چه می نگری ای صیاد

بغض سیستانی ها در بعضی ها شکست

سیستان تمدن مظلوم