“بسم الله الرحمن الرحیم”

ولید بن صبیح می گوید: بین راه مکه و مدینه، همراه امام صادق (ع) بودم، سائلی آمد و درخواست کمک کرد، امام صادق (ع) دستور داد به او چیزی دادند، چیزی نگذشت سائل دیگری آمد و درخواست کمک کرد، باز آن حضرت، دستور داد چیزی به او دادند، بعد از ساعتی، باز سائلی آمد و تقاضای کمک کرد، آن حضرت، دستور داد به او نیز چیزی دادند. تا اینکه سائل چهارم آمد و تقاضای کمک کرد، امام صادق (ع) درباره او دستور کمک نداد، فقط دعا کرد و فرمود: (خدا سیرت کند).

مستجاب نشدن دعای سه شخص

سپس امام صادق (ع) به ما رو کرد و فرمود:« آگاه باشید که در نزدم چیزی وجود دارد که به او (سائل چهارم) کمک کنم، ولی می ترسم مانند یکی از سه شخص شویم که دعای آنها به استجابت نمی رسد، آن سه شخص عبارتند از:

۱- شخصی که خداوند مالی به او بدهد و او آن را در مورد ناشایسته اش مصرف کند، سپس بگوید: (خدایا به من بده)، دعایش مستجاب نگردد.

۲- مردی که درباره همسرش دعا کند که: (خدایا مرا از او راحت کن)، با اینکه خداوند اختیار (طلاق) او را به دست آن مرد داده است، چنین فردی نیز دعایش مستجابنمی شود.

۳- شخصی که در مورد همسایه اش نفرین می کند و می گوید:«خدایا این همسایه ام را نابود کن»با اینکه راه خلاصی برای او وجود دارد و آن اینکه خانه خود را بفروشد و به جای دیگر برود، چنین کسی نیز دعایش به استجابت نمی رسد. (و من سائل چهارم کمک نکردم، تا مبادا مثل اولی (مصرف کننده مال در غیر موردشایسته اش شوم و دعایم به استجابت نرسد).»

“اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم”