ای وای من ..

ببین !

واقعا انگار رمضان تمام شد!

وقت اذان رسیده و خبری ازافطار نیست !

خبری از افطار نیست