رمضان بهار قران بود ولی
زمستان قرانی من
ادامه دارد.
راستی …
با دیدن
چند تکه کاغذ
در بالای نیزه
قرآن ناطق را
تنها گذاشتند
با همان کاغذ ها
نامه نوشتند و
باز تنها گذاشتند
که عاقبت سر
قرآن ناطق
بالای نیزه رفت …

#قرآن_ناطق

رمضان بهار قرآن