ما گفتیم: تولید داخلی؛ کار ایرانی، سرمایهی ایرانی. این معنایش این است که زرق و برق نامهای فرنگی چشمها را به خودش جلب نکند. همه بدانند که این محصولی که دارند میخرند، میتواند یک کارگر ایرانی را برخوردار کند؛ میتواند او را محروم کند، یک کارگر خارجی را برخوردار کند. البته ما همهی بشریت را دوست داریم، اما خب کارگر ایرانی دارد برای سربلندی این کشور تلاش میکند؛ جزو مغتنم و عزیز پیکرهی این ملت است؛ او را باید تأیید کرد، او را باید تقویت کرد. بعضیها این را نمیفهمند و درک نمیکنند، یا برایشان نشانهی تولید ایرانی و تولید خارجی فرق نمیکند؛ یا حتّی بعکس، به جای اینکه دنبال نشانهی تولید ایرانی بگردند، دنبال نشانههای تولید خارجی میگردند؛ این انحراف است، این خطا است. همهی مردم مخاطب این بیانند.

مقام معظم رهبری / ۱۳۹۲/۰۲/۰۷

نمایش صوتی ما می توانیم

(کاری از گروه اینترنتی رادیو افسران)

نمایش صوتی ما می توانیم

نمایش صوتی ما می توانیم

نویسنده : محمد ملکی
بازیگران : مسعود صفری ، میلاد پسندیده ، حمید دولت مرادی ، سید علی انصاریان
ادیتور : مسعود صفری
با تشکر فراوان از اعضای گروه اینترنتی رادیو افسران

دل نوشت :

کارگر یعنی عرق تن ،خستگی ،کارکارگر یعنی تحقیر ،حق خوری،کارکارگر یعنی بی کس ،بی دوست و بی یار
کارگر یعنی درد ،شب ها تا سحر بی خواب
کارگر یعنی تنهایی ،تحمل ،کارکارگر یعنی تلاش ،غرور،امید یعنی نان
کارگر یعنی توکل ایمان ،اراده
کارگر یعنی دستان پینه بسته برای روزی حلال
کارگر یعنی کار ،کار کار
کارگر یعنی خدایا به امید تو