نمایش تعداد چهل پوستر با موضوع خانواده که عموما در پاییز سال ۹۳ طراحی شده است. چون امتیاز استفاده و نشر این پوسترها برای مجموعه های سفارش دهنده محفوظ است، فقط فایل کوچک و قابل رویت آن بارگذاری می گردد. البته برخی از این پوسترها که عبارت “آزاد” زیر آن ها قید شده، هنوز مورد استفاده ی مجموعه ای قرار نگرفته و امکان واگذاری امتیاز جهت استفاده و نشر برای سفارش دهنده را دارند. عزیزانی که به اخذ فایل اصلی آن تمایل دارند می توانند کامنت گذاشته و یا ایمیل بزنند. (توضیحات طراح)

مجموعه نمایشگاهی چهل پوستر خانواده

مجموعه نمایشگاهی چهل پوستر خانواده

مجموعه نمایشگاهی چهل پوستر خانواده

مجموعه نمایشگاهی چهل پوستر خانواده

مجموعه نمایشگاهی چهل پوستر خانواده

hamidfakhar (5)

hamidfakhar (6)

hamidfakhar (7)

hamidfakhar (8)

hamidfakhar (9)

hamidfakhar (10)

hamidfakhar (11)

hamidfakhar (12)

hamidfakhar (13)

hamidfakhar (14)

hamidfakhar (15)

hamidfakhar (16)

hamidfakhar (17)

hamidfakhar (18)

hamidfakhar (19)

hamidfakhar (20)

hamidfakhar (21)

hamidfakhar (22)

hamidfakhar (23)

hamidfakhar (24)

hamidfakhar (25)

hamidfakhar (26)

hamidfakhar (27)

hamidfakhar (28)

hamidfakhar (29)

hamidfakhar (30)

hamidfakhar (31)

hamidfakhar (32)

hamidfakhar (33)

hamidfakhar (34)

hamidfakhar (35)

hamidfakhar (36)

hamidfakhar (37)

 

hamidfakhar (38)

hamidfakhar (39)

hamidfakhar (40)