صحبت های حجت السلام و المسلمین قرائتی در مورد مدارا و سازش

یهود و نثارا از شما راضی نمیشن  مگر  اینکه دربست در اختیارشون باشید. خیلی ها میگن مهمانی بگیریم ، دعوت کنیم ، جشن بگیریم،همایش بگیریم ، سفارت باز کنیم! شاید آنها از ما راضی بشن….

صحبت های حجت السلام و المسلمین قرائتی در مورد مدارا و سازش

دریافت با ذکر یک صلوات

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2013/05/dl.gif

پ ن :  داستان مورچه

در زمان حضرت سلیمان، بر اثر نیامدن باران، قحطی شدیدی به وجود آمـد. به ناچار مردم به حضور حضرت سلیمان آمده و از قحطی شکایت کـردنـد و درخواست نمودند تا حضرت سلیمان برای طلب باران، نماز (استسقا) بخواند.

سـلـیمان به آن ها گفت: فردا پس از نماز صبح، با هم برای انجام نماز استسقا به سوی بیابان حرکت می کنیم.

فـردای آن روز مـردم جمع شدند و پس از نماز صبح، به سوی بیابان حـرکـت کـردنـد. نـاگـهان سلیمان(ع) در راه مورچه ای را دید که پـاهـایـش را روی زمـیـن نهاده بود و دست هایش را به سوی آسمان بـلـنـد نموده و می گوید: خدایا ما نوعی از مخلوقات تو هستیم و از رزق تـو بـی نیاز نیستیم، ما را به خاطر گناهان انسان ها به هلاکت نرسان.

سـلـیـمـان رو به جمعیت کرد و فرمود: به خانه هایتان بازگردید، خـداونـد شـمـا را به خاطر غیر شما (مورچگان) سیراب کرد. در آن سال آن قدر باران آمد که سابقه نداشت.

  نقل از: داستان دوستان، ج۴، ص۲۲۱