روایتگری دفاع مقدس – گروه میقات ظهور– روایت از زبان جانباز نابینا