نام نرم افزار : دختران بهشتی (آموزش حجاب)
مخاطب: کودکان – دختران
توضیحات:
نرم افزار آموزشی دختران بهشتی برنامه ای آموزش محور جهت ترویج مفهوم حجاب از سنین پایه است که سعی شده است اصول روانشناختی آموزش به کودک در آن رعایت شده و ضمن سادگی و سهولت کار با نرم افزار برای کودک ، به تدریجی بودن آموزش حجاب و نیز استمرار آن بواسطه قرار دادن عناصر جذاب جهت ترغیب کودک به انجام بازی ، به اصول آگاهی بخشی و لحاظ شرایط مختلف کودکان از نظر روانشناسی مد نظر قرار گرفته است.

معرفی و دانلود نرم افزار دختران بهشتی


دریافت و نصب بازی از توپ مارکت :

وب سایت صالحون در قبال محتوای بازی ها و نرم افزارهای منتشر شده بجز توضیحاتی که تولید کنندگان مطرح کردند مسئولیتی ندارد و فقط آنها را انتشار می دهد.