آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره کاهش تعاملات رودررو :

با استفاده بیش از حد از این شبکه ها شما وقت کمتری برای گذراندن با خانواده و دوستان دارید، از سوی دیگر آنها نیز وقتی می بیند شما به دستگاههای الکترونیکی و موبایل بیش از ایشان اهمیت می دهید از محبت شما نامید شده و دلسرد خواهند شد

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها –کاهش تعاملات رودررو

دریافت پوستر