آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره غفلت از مدیریت زمان  :

به تجربه و آزمایش ثابت شده است که دریافتی مثبت از این امکانات، بسیار کمتر از اوقاتی است که برای استفاده از آنها سپری می شود و این یعنی نابود کردن طلای زمان

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها –غفلت از مدیریت زمان

دریافت پوستر