آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره تلف شدن وقت مفید اندک خانواده ها :

امروزه به دلیل شرایط اجتماعی و مشغله های فراوان، فرصت دور هم بودن خانواده ها به مراتب کمتر از گذشته است، اما متأسفانه با ظهور شبکه های اجتماعی همین فرصت اندک نیز در اختیار همدلی، همراهی و مشارکت گروهی خانواده ها قرار نمی گیرد.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -تلف شدن وقت مفید اندک خانواده ها

دریافت پوستر