آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره دوری از مطالعه و دانش افزایی :

وقتی مطالعه هدفمند و با برنامه، جای خود را به پرسه زنی در شبکه های اجتماعی بدهد، حاصل چیست؟

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -دوری از مطالعه و دانش افزایی

دریافت پوستر