آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره کاهش آستانه تحمل اعضای خانواده ها و تند خویی در رفتارها :

طبق برخی از پژوهش ها اعضای این شبکه ها به مرور تندخویی در رفتارها زمان آستانه تحمل کمتری از سایر افراد پیدا می کنند و کم کم پرخاشگر و تندخو می شوند.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -کاهش آستانه تحمل و تند خویی

دریافت پوستر