این کتاب برای هفته ای دو ساعت در یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ جهت گیری بسته آموزشی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید موثر پیام، و مدیریت بهره مندی از رسانه هاست.

کتاب تفکر و سواد رسانه ای منتشر شد. این کتاب که از سال تحصیلی پیش رو برای پایه های دهم و یازدهم متوسطه تدریس می شود از ۶ فصل تشکیل شده است:

فصل ۱- ما و رسانه
فصل ۲- فنون خلق پیام رسانه ای
فصل ۳- نادیده های رسانه ها
فصل ۴- مخاطب شناسی
فصل ۵- رسانه و سبک زندگی
فصل ۶- رژیم مصرف رسانه ای

اهداف این کتاب در مقدمه آن اینگونه تشریح شده است: «دستیابی به اهداف حوزه تربیت و یادگیری تفکر و معارف اسلامی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و برنامه درسی تفکر و سواد رسانه ای به مطالعه و تمرین زیاد نیاز دارد. این کتاب برای هفته ای دو ساعت در یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ پس به یاد داشته باشید با گذراندن این درس همه آنچه را که باید درباره سواد رسانه ای بدانید، بخواهید و بتوانید، یاد نگرفته اید. ما فقط سعی کرده ایم در شما حساسیت ایجاد کنیم. جهت گیری بسته آموزشی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید موثر پیام، و مدیریت بهره مندی از رسانه هاست.»

دریافت کتاب تفکر و سواد رسانه ای تالیف ۹۶

دریافت کتاب تفکر و سواد رسانه ای تالیف 96

دریافت مقدمه

بخش-۱

بخش-۲

بخش-۳

بخش-۴

بخش-۵

بخش-۶

بخش-۷